Declaració Col·lecció Museogràfica Casa Museu de la Setmana Santa Torrent

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana.
Vistos els informes favorables de l’Àrea de Museus i Belles arts i a proposta de la secretària autonòmica de Cultura, de 18 de febrer de 2004, resol:


Reconéixer la col·lecció museogràfica de la Casa-Museu de la Setmana Santa de Torrent (València) com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana, als efectes establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, i l’Ordre de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar